top of page

Stadgar för Elektronikindustriföreningen i Göteborg

Antagen Årsmöte 2012
 

§ 1 Föreningen anknytning
Föreningen är en fristående, ideell förening.

 

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen skall ha till uppgift att företräda, hävda och utveckla elektronikindustrins intressen i Västsverige samt vara företagen behjälplig inom bland annat följande områden:

- Marknadsföring

- Kompetensutvecklig

- Allianssamverkan

- Ekonomi

- Myndighetskontakter

- Tekniksamverkan
 

§ 3 Föreningens säte
Föreningen skall ha sitt säte i Göteborg.

 

§ 4 Medlemskap
Till medlem i EIG antages, om styrelsen så beslutar, företag, organisation eller person som gagnar föreningens ändamål eller har annan koppling till branschen och som ansöker om medlemskap.

 

§ 5 Medlemskaps innebörd
Medlemskap förpliktigar medlem att följa föreningens stadgar.

 

§ 6 Utträde
Utträde ur föreningen görs genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem anses ha utträtt ur föreningen om årsavgift trots anmodan ej erlagts och styrelsen så beslutat.

 

§ 7 Avgift till föreningen
Medlemmar erlägger för löpande kalenderår av årsmötet fastställd årsavgift. Särskilda avgifter kan utöver årsavgiften förekomma för frivilligt deltagande i aktiviteter av projektkaraktär.

 

§ 8 Föreningens organ
Föreningens organ är:


1, Årsmötet
2, Styrelsen
3, Arbetsgrupper underställda styrelsen

 

§ 9 Årsmötet
Årsmötet hålls årligen före mars månads utgång. Vid årsmötet ger varje medlem en röst. Rösträtt har den representant för medlem som är firmatecknare eller befullmäktigad att träffa för medlemmen bindande beslut. Ingen får med stöd av fullmakt utöva rösträtt för mer än en medlem. Omröstning och val sker öppet, om medlem inte begär sluten omröstning. Vid lika röstetal träffas avgörandet genom mötets ordförandes utslagsröst, men vid val av person genom lottning. Ärenden som önskas behandlade av årsmötet skall skriftligen ha anmälts till styrelsen senast 8 dagar före årsmötet. Extra årsmöte sammankallas då antingen styrelsen finner sådant behövligt eller det för uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst en fjärdedel
av föreningens medlemmar. Kallelse till årsmöte skall skriftligen utsändas minst 14 dagar före ordinarie och 8 dagar före extra årsmöte.

 

§ 10 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:


1, Mötets öppnande.
2, Anteckning av närvarande.
3, Justering av röstlängd.
4, Godkännande av dagordning.
5, Fråga om mötet behörigen har utlysts.
6, Val av ordförande och sekreterare för mötet.
7, Val av två justeringsmän för dagens protokoll.
8, Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse för sistlidna verksamhetsår.
9, Föredragning av arbetsgruppernas verksamhetsberättelser.
10, Föredragning av revisorns berättelse.
11, Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12, Fråga om arvoden för föreningsprestationer.
13, Val av ordförande till föreningen.
14, Val av övriga styrelseledamöter.
15, Val av styrelsesuppleant.
16, Val av revisor samt suppleant för denne.
17, Val av valberedning.
18, Fastställande av arbetsgrupper.
19, Från styrelsen hänskjutna frågor.
20, Av enskilda medlemmar hänskjutna frågor.
21, Fråga om avgifter till föreningen.
22, Övriga frågor.
23, Mötet avslutas.


§ 11 Styrelsens övriga sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt fyra (4) till sex (6) styrelseledamöter jämte en (1) till två (2) suppleanter. Till styrelsen får adjungeras ledamöter utan rösträtt.


§ 12 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet i enlighet med § 2 samt utforma föreningens synpunkter på aktuella branschfrågor.

§ 13 Styrelsebeslut
För beslut i styrelsen krävs att minst 3 ledamöter är närvarande och deltar i beslutet.


§ 14 Arbetsgrupper
Arbetsgruppen leds av en av styrelsen utsedd ordförande. Medlemmarna i arbetsgruppen utses av styrelsen. Arbetsgruppen har rätt att till sig adjungera utomstående sakkunniga. Styrelsen kan utse särskilda arbetsgrupper utöver de på årsmötet fastställda. Arbetsgrupp skall sammanträda minst var 3:e månad varvid protokoll skall föras och utsändas till styrelse och arbetsgruppsledamöter.


§ 15 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen så förordnar.


§ 16 Räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens förvaltningsberättelse överlämnas till föreningens revisor senast den 31 januari varje år.


§ 17 Ändring av stadgar
Frågor om ändring eller tillägg till dessa stadgar kan avgöras endast på ordinarie årsmöte. För beslut om ändring eller tillägg erfordras att beslutet biträdes av tre fjärdedelar av de i frågan avgivna rösterna. Förslag till stadgeändring från medlem skall skriftligen lämnas till styrelsen senast den 15 februari.


§ 18 Expeditionsgöromål
Föreningens expeditionella och administrativa göromål ombesörjes av styrelsens utsedda personer eller företag.


§ 19 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas på två på varandra följande årsmöten med minst fyra veckas mellanrum varav det ena skall vara ett ordinarie. Beslut om upplösning skall innefatta beslut om hur föreningens tillgångar skall disponeras bäst för att uppnå de syften som omnämns i § 2.

bottom of page